Aktualności

<< <  Strona 2 z 2

„Wspieranie przedsiębiorczości w regionie poprzez zwiększenie zdolności poręczeniowej”

Od sierpnia 2010 Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Łomży pozyskał dofinansowanie kwotą 15.000.000,00 PLN ze środków UE na realizację Projektu pt: „Wspieranie przedsiębiorczości w regionie poprzez zwiększenie zdolności poręczeniowej”

18.04.2011
Więcej...

Formularz kontaktowy:

Oferta

Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych  sp. z o.o.  udziela poręczeń Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego.

O PORĘCZENIE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ:

 1. Poręczenie może być udzielane wyłącznie przedsiębiorcom mającym siedzibę na terenie województwa podlaskiego. Za przedsiębiorców uznaje się osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które zawodowo, we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą
 2. Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt lub pożyczka na cele bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Beneficjentami poręczeń Funduszu mogą być podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki: są małymi lub średnimi przedsiębiorcami (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. art. 87 i 88) i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.
 4. Beneficjentami funduszu oprócz małych i średnich przedsiębiorstw mogą być także osoby zarejestrowane jako bezrobotne, a chcące rozpocząć działalność gospodarczą finansowaną pożyczką/dotacją z Biura Pracy.

Maksymalny udział procentowy do kwoty kredytu/pożyczki wynosi 70% wartości zobowiązania wynikającej z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki  z wyłączeniem odsetek, prowizji i innych należności Banku, przy czym:

 • maksymalna kwota jednorazowego poręczenia wynosi 750.000,00 PLN
 • poręczenia udzielane są maksymalnie do 5 lat.

Instytucje współpracujące:

 • Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie
 • Bank Spółdzielczy w Piątnicy
 • BGŻ w Łomży
 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łomży