Formularz kontaktowy:

Aktualności

„Wspieranie przedsiębiorczości w regionie poprzez zwiększenie zdolności poręczeniowej”

Od sierpnia 2010 Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Łomży pozyskał dofinansowanie kwotą 15.000.000,00 PLN ze środków UE na realizację Projektu pt: „Wspieranie przedsiębiorczości  w regionie poprzez zwiększenie zdolności poręczeniowej” WND –RPPD.01.03.00-20-001/10-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu.

Dokapitalizowanie Spółki tak znaczną kwotą pozwoliło na zwiększenie kwoty poręczenia, co znacznie  ułatwi przedsiębiorcom z terenu województwa podlaskiego dostęp do kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie prowadzonej działalności bądź rozpoczęcie jej.

ŁFPK  jako priorytetowe przy realizacji Projektu  uznaje wspieranie następujących rodzajów przedsięwzięć :

  • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
  • rozwój eksportu,
  • rozwój regionalny,
  • wykorzystanie nowych technik i technologii,
  • tworzenie nowych miejsc pracy.
18.04.2011